គណៈកម្មការរបស់ កាស៊ីក

7

សមាជិកគណៈកម្មការតំរង់ទិស

11

សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

4

អនុគណៈកម្មការ

សមាជិកគណៈកម្មការតំរង់ទិស

ឯកឧត្តម ឱម គឹមស៊ា
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទ
លោកជំទាវ យ៉ើ អាស៊ីគីន
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទ
លោក ស៊ុំ វណ្ណសាន
អគ្គធិការរងនៃអគ្គាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងកិច្ចការនារី
លោក អ៊ុក ណាវ៉ាន់
អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃក្រសួងបរិស្ថាន
លោក ស៊ុំ វណ្ណសាន
អគ្គធិការរងនៃអគ្គាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងកិច្ចការនារី
លោក យិន សាវុធ
ប្រធាននាយកដ្ឋាននៃការងារធារាសាស្ត្រនិងទន្លេនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម សមាជិកគណៈកម្មការតំរង់ទិស
លោកស្រី សុខ សុទ្ធាវី
ប្រធានរដ្ឋបាលនៃសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សមាជិកគណៈកម្មការតំរង់ទិស

សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

ឯកឧត្តម ចាន់ សារុទ្ធ
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទ
ឯកឧត្តម ង៉ោ ប៊ុនថាន
សាកលវិទ្យាធិការ​ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
លោក ហូ ពុទ្ធា
អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម
លោក សេង វ៉ាង
ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធនធានដីកសិកម្ម សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្ត
លោក ងិន កុសល
អនុរដ្ឋប្រធាននាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្ម
លោក ហុក លីដា
ព្រឹទ្ធបុរសរងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម
លោក ឡោ ប៊ុនណ្ណា
នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
លោកស្រី ហ៊ូ សុពណ៍
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
លោក Florent Tivet
តំណាងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកសិកម្មបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ
លោក Rajiv Pradhan
តំណាងអង្គការស្វីសខន់ថាក់ សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្ត
លោក ឡោ លីតួ
ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្ត